Home Privacybeleid

NSZ VZW, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, KBO/RPR Brussel: 0410.357.609 (hierna: NSZ), en Becom VZW, Markiesstraat 1, 1000 Brussel, KBO/RPR Brussel: 0894.199.943 (hierna: Becom), zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken
NSZ en Becom verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een afspraak op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

– ……………………………………………………….


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NSZ en Becom verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw afspraken
– U kunnen opbellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– uw gedrag analyseren op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
– wettelijke verplichtingen, zoals de verwerking van gegevens die wij nodig hebben voor onze verbintenissen naar de overheid. 


Geautomatiseerde besluitvorming
NSZ en Becom nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NSZ en Becom) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NSZ en Becom bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam: 2 jaar
– Adresgegevens: 2 jaar
– E-mailadres: 2 jaar
– IP-adres: 2 jaar
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch: 2 jaar
– Gegevens over uw activiteiten op onze website: 2 jaar
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk): 2 jaar
– Internetbrowser en apparaat type: 2 jaar
– ……………………………..


Delen van persoonsgegevens met derden

NSZ en Becom verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NSZ en Thoas blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NSZ en Becom gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NSZ en Becom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

NSZ en Becom willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Rechtsgronden voor de verwerking

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

–    Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.

–    Een contractuele relatie van zodra u van onze diensten gebruikmaakt.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u helaas geen verder gebruik maken van onze diensten.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NSZ en Becom hechten belang aan uw privacy en de bescherming van uw gegevens, en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@nsz.be

NSZ vzw en Becom vzw hechten belang aan uw privacy. Wanneer er persoonlijke gegevens gevraagd worden, wordt deze informatie enkel gebruikt in het kader van berekeningstools teneinde uw berekeningen te verpersoonlijken of om u op de hoogte te houden van bepaalde acties of events. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot NSZ, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel of info@nsz.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Uw persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand. De houder is NSZ, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel in België. NSZ treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan NSZ, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel  of via info@nsz.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

NSZ kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die tijdens een bezoek aan website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Zij dienen enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker, zij vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.