Home Algemene Voorwaarden

1. Bij uitsluiting van elke andere algemene voorwaarden zijn de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle door NSZ en BeCommerce gesloten overeenkomsten en overige door NSZ en BeCommerce verrichtte handelingen. De klant- ondernemer erkent hiervan integraal kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. Bijzondere voorwaarden en overeenkomsten gelden bij voorrang op deze algemene voorwaarden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant-ondernemer wordt uitdrukkelijk geweigerd.

2. NSZ en BeCommerce bieden de klant-ondernemer volgende diensten aan:

  • Webinars: Sessies van ongeveer 1 uur waarbij een expert de nodige inzichten brengt over een onderwerp gerelateerd met cybersecurity voor webshops en KMO’s. Tijdens deze sessies kunnen vragen gesteld worden in het kader van het onderwerp. Dit kan via het chatkanaal op het gebruikte webinarplatform (in dit geval: Livestorm). Deelnemers krijgen op voorhand de inloglink ter beschikking. Bij afwezigheid, maar mits registratie, kan het webinar achteraf ook opnieuw bekeken worden. Registratie achteraf geeft het recht op het herbekijken van het webinar.
    NSZ, BeCommerce of de experten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verkeerdelijk gebruik van de beschikbare platform, noch over de toepassingen of acties die het deelnemende bedrijf na het volgen van de webinars, podcasts of documenten heeft ondernomen.
  • Documenten: Na ieder webinar zullen ook documenten onder de vorm van checklists, modellen of stappenplannen ter beschikking worden gesteld. Deze kunnen steeds worden gedownload mits nalaten van de gevraagde gegevens. Deze documenten zijn inhoudelijk een gevolg van het webinar, maar men hoeft niet het webinar gevolgd te hebben om een document te kunnen downloaden, of vice versa.
  • Podcasts: In deze reeks komt de expertise van de sprekers en auteurs over de verschillende onderwerpen met betrekking tot cybersecurity nogmaals tot uiting in interviews die als podcast ter beschikking zullen worden gesteld. Daarmee is dit format ook één dat op tempo van de deelnemer kan worden beluisterd.

4. De levering van diensten en producten kan in geval van overmacht zonder enige aansprakelijkheid of recht op vergoeding worden opgeschort door NSZ en BeCommerce.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: maatregelen van overheidswege, ziekte of overlijden van één van de medewerkers van NSZ en BeCommerce, faling of gerechtelijke reorganisatie in hoofde van één van beide partijen, bedrijfsstoringen door brand, weersomstandigheden, natuurverschijnselen, technische storingen, lock-out, staking, oproer, mobilisatie, oorlog, wanprestaties of overmacht bij onderaannemers of leveranciers, technische storingen, … Indien de overmachtsituatie langer duurt of dreigt te duren dan 10 werkdagen, dan hebben NSZ en BeCommerce van rechtswege het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder dat dit enig recht op schadeloosstelling doet ontstaan. NSZ en BeCommerce behouden het recht op de betaling van alle reeds geleverde diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst. De niet-nakoming door NSZ en BeCommerce van hun contractuele verplichtingen als gevolg van overmacht is nooit een grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van de Klant.

NSZ en BeCommerce behouden zich het recht voor om de overeenkomst op eender welk ogenblik eenzijdig te ontbinden/verbreken met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van enige opzegtermijn of opzeggingsvergoeding, onder meer in de volgende omstandigheden:

a. De klant-ondernemer respecteert één of meer uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, van welke aard dan ook niet, niet tijdig of niet behoorlijk, evenwel na schriftelijke ingebrekestelling die gedurende een termijn van 14 dagen zonder gevolg is gebleven;

b. in geval van faillissement/ gerechtelijke reorganisatie onder welke vorm dan ook of staking van betaling.

Bij beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook is de klant-ondernemer niet gerechtigd op een eventuele vermindering of terugbetaling van niet gepresteerde uren, voor zover dit het geval zou zijn.

5. NSZ en BeCommerce leveren hun diensten volgens de regels van de kunst, de relevante en van toepassing zijnde wetten en reglementen, evenals de gebruiken uit de sector. Dit is altijd een inspanningsverbintenis in hoofde van NSZ en BeCommerce .

NSZ en BeCommerce zijn uitsluitend aansprakelijk voor een ernstige contractuele fout ten opzichte van de klant-ondernemer of enige derde. NSZ en BeCommerce zullen de klant-ondernemer vrijwaren tegen iedere vordering, aanspraak, schade en/of kost die voortvloeit uit de uitvoering van huidige Overeenkomst en die het gevolg is van zijn dergelijke nalatigheid of fout.

Deze aansprakelijkheid wordt evenwel steeds, ook na ontbinding of verbreking van de overeenkomst beperkt tot de rechtstreekse en onmiddellijke schade. Gevolgschade, reputatieschade, gederfde winsten, omzetten, verlies van een kans of andere financiële of commerciële verliezen, indirecte schade van welke aard ook, en dergelijke kunnen nooit op NSZ en BeCommerce worden verhaald. De aansprakelijkheid van NSZ en BeCommerce is bovendien beperkt tot de aansprakelijkheid- en garantievoorwaarden van hun leveranciers of onderaannemers en de dekking grenzen van hun aansprakelijkheidsverzekeringen. NSZ en BeCommerce verklaren dienaangaande te zijn verbonden door aansprakelijkheidsverzekeringen teneinde de schade die voortvloeit uit een eventuele beroeps- of andere toerekenbare fout te dekken. De hierboven vermelde beperking geldt vanzelfsprekend niet in geval van opzet.

NSZ en BeCommerce verklaren te voldoen aan hun verplichtingen onder meer inzake RSZ, BTW en andere belastingen.

6. NSZ en BeCommerce verklaren dat de door hen of hun personeel, onderaannemers, zaakvoerders, e.d. verleende Diensten geen inbreuk te plegen op de Intellectuele Rechten van derden.

De klant-ondernemer vrijwaart NSZ en BeCommerce tegen eventuele inbreuken op rechten van derden, indien deze inbreuken te wijten zijn aan de klant-ondernemer en vreemd zijn aan NSZ en BeCommerce.

De eigendomsrechten en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de eigen bedrijfsvoering, de algemene activiteiten en dienstverlening, de door NSZ en BeCommerce ontwikkelde methodes, het bedrijfsconcept, de door NSZ en BeCommerce aangewende technische applicaties, knowhow, merken, ontwikkelde formats, en dergelijke blijven eigendom van NSZ en BeCommerce en hun partners. Niets in deze overeenkomst zal geïnterpreteerd worden als een overdracht van deze rechten, waarop enkel een gebruiksrecht kan worden verleend zolang de overeenkomst loopt. Partijen wenden elkaars merken en andere industriële eigendom enkel aan in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.

De klant-ondernemer erkent dat de diensten verleend door NSZ en BeCommerce onderhevig (kunnen) zijn aan gebruiksinstructies en voorschriften van de partners van NSZ en BeCommerce en erkent door de uitvoering van huidige overeenkomst in kennis te zijn gesteld en op de hoogte te zijn van eventuele gebruiksvoorwaarden, privacy voorwaarden, licentievoorwaarden en andere voorschriften van de desbetreffende leveranciers/ onderaannemers/ externe partners.

7. Op elke overeenkomst tussen NSZ en BeCommerce en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing.

Alle betwistingen in verband met deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

8. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de aannemer. De niet-uitoefening door de aannemer of door de klant-ondernemer van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.